Zoeken

Waterschap Hollandse Delta

Beter Asset Management bij waterschappen met betere data kwaliteit

Logo waterschap hollandse delta

Een belangrijke en strategische taak van een waterschap is het beheer en onderhoud van de zogenaamde assets. Dit zijn bijvoorbeeld dijken, sluizen en waterzuiveringsinstallaties. Een waterschap is namelijk verantwoordelijk voor de waterstand en het zorgen voor schoon water. Het is dus belangrijk dat de assets goed worden onderhouden zodat een waterschap goed aan haar taken kan blijven voldoen. Om de assets goed te kunnen blijven onderhouden is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de status en conditie van de assets. In het kader van assetmanagement is een goed en gedegen onderhoudsplan nodig. Hier zijn gegevens over de assets voor nodig. Deze gegevens zijn door de jaren heen meestal versnipperd opgeslagen, niet altijd digitaal vindbaar en vaak onvolledig en verouderd.

 

Het kost telkens veel tijd om deze informatie te zoeken en vaak stuurt men (extern) personeel om letterlijk naar de assets te gaan kijken. Dit alles kost heel veel tijd en geld. De kans op succes met digitaliseren en werken met slimme oplossingen zoals kunstmatige intelligentie en simulatie is hierdoor ook laag.


Om dit te voorkomen is gedegen data management nodig. Dat begint met goede en heldere afspraken rondom de benodigde data kwaliteit en het opslaan, definiëren, vinden, onderhouden en gebruik van data: wie doet wat? Er zijn dus heldere afspraken nodig over de rollen en verantwoordelijkheden rondom data.

Hoe kunnen we het gebruik van data van de waterschap zodanig inrichten, dat de data duurzaam en efficiënt gebruikt kan worden?

De uitdaging is het vertrouwen van medewerkers en beslissers in data verhogen. Men weet niet welke kwaliteit zij kunnen verwachten. Dit gebrek aan vertrouwen in de data wordt grotendeels veroorzaakt door onvolledigheid, lastige vindbaarheid en actualiteit. Daarnaast zijn er geen rollen en verantwoordelijkheden geformuleerd in de organisatie rondom data management.

Een data management advies en plan

DIKW beschikt over data management specialisten. Onze specialisten hebben ervaring met het geven van advies en het schrijven van een plan waarmee organisaties de eerste belangrijk stappen kunnen zetten bij het inrichten van effectief data management of het bestaande data management effectiever kunnen maken. We geven onze klanten hiermee een advies en stappenplan waarin heldere stappen en acties zijn geformuleerd, afhankelijk van de doelstellingen en mogelijkheden van de organisatie.  

 

Met een dergelijk plan onder de arm kunnen klanten concrete stappen zetten voor een effectief data management fundament dat de bedrijfsdoelstellingen blijvend ondersteunt. Denk hierbij aan:

 

het verbeteren van de kwaliteit van data en data producten

het verlagen van de kosten van data producten en databeheer

het versnellen van de productie van (externe) rapportages

de risicoreductie en verbetering van de “grip op data”, (privacy en compliancy). 

het verbeteren van de data volwassenheid van de organisatie

Adviseren en begeleiden van team data management

Het team data management had behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van data management met als doel om een strategie en plan te beschrijven waarmee het data team de interne organisatie kon overtuigen van het nu van goed georganiseerd data management om zo het vertrouwen in de kwaliteit van data en de vindbaarheid van data te verhogen. Het betreft het adviseren en begeleiden van team data management bij het gezamenlijk vaststellen van een data strategie (IST en SOLL), door middel van workshops, en bij het opstellen van een globale roadmap voor implementatie en verankering van de strategie in een vervolgfase. Tijdens de uitvoering van dit plan is ook het data maturity model van Davenport, het ACMM toegepast.

Wat heeft DIKW betekend voor Waterschap Hollandse Delta?

Naast de uitkomst van de ACMM maturity scan zijn ook de volgende resultaten opgeleverd:

Geprioriteerde projectenlijst: na inventarisatie van verbeterpunten is een vertaling gemaakt naar projecten inclusief de prioritering van de projecten.

Waarom data management: niet alleen is een concrete uitleg opgesteld van wat data management is binnen een Waterschap, maar ook het belang van data management is uitgelegd.

Data management “ambassadeurs”: Dit zijn benoemde personen die data management binnen een organisatie uitdragen en ervoor zorgen dat data blijvend worden onderhouden en gemanaged.

Roadmap Data Strategy: Dit is letterlijk een routekaart dat als gids dient om een organisatie te ondersteunen bij het implementeren van een vastgestelde data strategie.

 

Met de oplevering konden de leden van het datamanagement team:

het belang van datamanagement beter uitdragen aan interne stakeholders

concrete eerste projecten formuleren

data management koppelen aan de strategie en kerntaken van het waterschap, zodat er intern draagvlak ontstaat

en werden de eerste concrete stappen gezet om draagvlak te creëren voor goed data management. 

 

Het uiteindelijke doel is dat het vertrouwen in data groeit zodat beslissers sneller kunnen handelen, zonder twijfel. Ook zijn processen rondom het zoeken en vinden van data efficiënter en goedkoper.